Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Otvorený list riaditeľovi Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine

Otvorený list riaditeľovi Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine

Otvorený list riaditeľovi Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Diaková 105, 03802 Diaková

 

V. p.
Ing. Ján Chabada
Riaditeľ
Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
Ul. S. Tomášika 1
Martin

 

VEC
Otvorený list riaditeľovi Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
 
Vážený pán riaditeľ,
 
dovoľujem si vás kontaktovať týmto otvoreným listom na základe znepokojivých faktov súvisiacich s našou školou a rozhodnutiami RÚVZ, ktoré boli podľa vyjadrenia zodpovedného povereného pracovníka RÚVZ v Martine plne kooperované spoločne s vedením školy. Dovoľujem si Vás poprosiť o zodpovedanie položených otázok:
 
Z rozhodnutia RÚVZ v Martine bol 1. stupeň školy s materskou školou uzavretý vzhľadom na výskyt ochorenia v obdobiach: 13.10. – 31.10., 10.11.-17.11., a od 24.11. doteraz (materská škola od 20.11. do 29.11). Podľa posledného rozhodnutia RÚVZ z 30.11.2020 je predĺžená karanténa do 3.12.2020.
 
Na základe čoho išlo o plošné uzavretie? Bez zohľadnenia a prešetrenia úzkych kontaktov všetkých žiakov (úzky kontakt je charakterizovaný ako kontakt s osobou, pri ktorom je vysoké riziko expozície, osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút), bez selekcie tried? Prečo sú uzavreté aj triedy, kde žiaci a pedagogickí zamestnanci sú negatívni? Prečo je vždy uzavretá jednoducho celá škola? Postupuje sa v súlade s vydaným manuálom MŠVVaŠ SR pre základné školy a školské zariadenia (12.11.2020)? Pracovník RÚVZ v Martine nás informoval, že ste sami navrhli plošné uzavretie školy pri výpadku polovice personálu, pričom niektoré triedy boli bez ochorenia a úzkych kontaktov?
 
V piatok 27.11.2020 vydal RÚVZ v Martine rozhodnutie ktoré prikladám (bolo dostupné na edupage):
 

„Číslo: OE 2020/10352 V Martine: 27.11.2020

 

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní


 
Na základe dlhodobo pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine („ďalej len RÚVZ so sídlom v Martine“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 

nariaďuje plniť karanténne opatrenia


 
v zariadení „Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka, Tomášikova 1, 036 01 Martin“, ktorej prevádzkovateľom je Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka, IČO: 00652687, Tomášikova 1, 036 01 Martin a
 

vykonať preventívne testovanie


 
všetkých zamestnancov základnej školy, materskej školy, školskej kuchyne, žiakov základnej školy v triedach 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a detí materskej školy trieda D, v ktorých bol potvrdený zvýšený výskyt osôb s pozitívnymi výsledkami testov na COVID-19.
 
RÚVZ so sídlom v Martine zabezpečil jednorazové pretestovanie jednotlivých zamestnancov, žiakov a detí (objednal na vyšetrenie) v dňoch 27.11.2020, 30.11.2020 a 04.12.2020 v zariadení UNM, Kollárova 1, 03601 Martin, metódou RT PCR testu podľa zoznamov, doručených prevádzkovateľom zariadenia „Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka, Tomášikova 1, 036 01 Martin“. O termíne a mieste odberu bude doručená každej osobe/zákonnému zástupcovi SMS správa.
 
Opätovné otvorenie zariadenia „Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka, Tomášikova 1, 036 01 Martin“ je podmienené predložením negatívneho výsledku RT PCR testu, alebo potvrdením ošetrujúceho lekára (VLD, VLDD) o zdravotnom stave dieťaťa alebo zamestnanca.
Zamestnanci, žiaci a deti, ktoré nesplnia uvedené podmienky pre opätovný návrat do zariadenia, absolvujú povinnú 10-dňovú karanténu v domácom prostredí od 27.11.2020 – 7.12.2020.
 
Osoby v karanténe sú povinné vykonať nasledovné opatrenia:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a RÚVZ so sídlom v Martine a podrobiť sa odberu biologického materiálu
b) zostať v domácej izolácii
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
d) zdržať sa cestovania
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby
 
Na zabránenie vzniku a šíreniu ochorení COVID-19 vyvolaných novým koronavírusom je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam.
 
Epidemiologické vyšetrovanie vykonal: MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH, regionálny hygienik“

 
Z uvedeného vydaného rozhodnutia vyplýva, citujem „Opätovné otvorenie zariadenia „Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka, Tomášikova 1, 036 01 Martin“ je podmienené predložením negatívneho výsledku RT PCR testu, alebo potvrdením ošetrujúceho lekára (VLD, VLDD) o zdravotnom stave dieťaťa alebo zamestnanca. Zamestnanci, žiaci a deti, ktoré nesplnia uvedené podmienky pre opätovný návrat do zariadenia, absolvujú povinnú 10-dňovú karanténu v domácom prostredí od 27.11.2020 – 7.12.2020.“
 
Takže deti, ktoré sú v domácej karanténe od 24.11.2020 (3.12.2020 uplynie 10 dní karantény odkedy je škola zavretá) a nemali úzky kontakt s pozitívnymi osobami, sú bezpríznakové a pokiaľ nepodstúpia PCR test alebo nebudú mať potvrdenie od VLD a VLDD tak im RÚVZ v Martine nariaďuje karanténu od 27.11. do 7.12.2020. Prečo je nariadená karanténa u detí, ktoré nesplnia stanovené podmienky od 27.11.2020, pričom deti sú v domácej karanténe už od 24.11.2020? Na základe čoho majú byť celkovo v karanténe 14 dní?
Vyberám z usmernenia hlavného hygienika: „Karanténa sa nariaďuje 10 dní od ostatnej expozície prípadu COVID-19, alebo od pozitívneho testovania. Karanténa sa ukončí ak sa osoba podrobila izolácii v domácom prostredí aj bez vykonania RT-PCR testu, izolácia sa ukončuje po desiatom dni bez vykonania testu v prípade, že sa nevyskytli u osoby klinické príznaky v posledných troch dňoch. Aké opodstatnenie má testovanie z tohto pohľadu pokiaľ sú deti bezpríznakové, bez prešetrených úzkych kontaktov a ukončí sa karanténa 3.12.2020?
Prečo boli deti zo škôlky pretestovávané dokonca dvakrát, aký zákonný a odborný dôvod na to bol?

 
V nedeľu 29.11.2020 poobede prišiel ďalší oznam o rozhodnutí RÚVZ: „Na základe veľkého počtu pozitívne testovaných žiakov rozhodol RÚVZ Martin po dohode s vedením školy o pokračovaní dištančného vzdelávania do štvrtka 3.12.2020. Nástup na prezenčnú výučbu žiakov 1. stupňa bude v piatok 4.12.2020. Žiaci z tried, ktoré neboli testované, budú RÚVZ vyzvaní na pretestovanie v utorok a v stredu. “
 
Z tohoto rozhodnutia RÚVZ vyplýva, že regionálny RÚVZ chce dať testovať aj ostatné „čisté“ triedy, bez riadneho epidemiologického šetrenia, bez šetrenia úzkych kontaktov, pričom sú to triedy, kde sa ochorenie zatiaľ nevyskytlo a žiaci sú v domácej karanténe od 24.11.2020.
Pokiaľ z tohto testovania vyjdú pozitívni ďalší žiaci bude znovu uzavretá celá škola, alebo pôjdu do karantény pozitívni žiaci alebo len trieda? A postup sa bude opakovať donekonečna?
 
Vážený pán riaditeľ, na základe čoho boli poskytnuté osobné údaje detí a rodičov RÚVZ v triedach, kde neboli pozitívne osoby a úzke kontakty a nebolo realizované epidemiologické šetrenie? Rodičom bez ich predošlej informácie a kontaktu z RÚVZ v Martine prichádzali SMS správy o termíne testovania cez portál NCZI. V akom rozsahu boli poskytnuté osobné údaje detí a rodičov pre RÚVZ v Martine? Nejde o porušenie ochrany osobných údajov v rámci GDPR zo strany školy?
 
Prečo testovať zdravé bezpríznakové deti do 10 rokov PCR testami, deti, ktoré sa netestovali ani pri celoplošnom skríningu antigénovými testami? Prečo ich traumatizovať?
Navyše bežne vykonávané PCR testy nevyhodnocujú tzv. prahový cyklus – CT hodnotu, na základe ktorej možno usudzovať, či je človek infekčný a PCR testy môžu vykazovať pozitivitu až 12 týždňov.
 
Pán riaditeľ, neobstojí konštatovanie, že ochorenie sa šíri medzi deťmi a že deti sú supernosičmi a treba ich pretestovať. Pokiaľ sú bezpríznakové a nemali úzke kontakty, tak nie je nato indikácia. Z tohto rozhodnutia skôr plynie zakrývanie pravého dôvodu šírenia nákazy v našej škole. Treba sa pozrieť do vlastných pedagogických i nepedagogických radov a trasovať kontakty, nakoľko sú nám známe informácie, že niektorí pracovníci nedodržiavajú protiepidemické opatrenia (pričom nejde len o správanie v rámci školy ale aj mimo školy). Zároveň chceme veľmi vyzdvihnúť prístup mnohých pedagogických pracovníkov, ktorí dôsledne dodržiavali sociálny dištanc a predpísané protiepidemické opatrenia.
 
Vážený pán riaditeľ, znepokojivo sa pozeráme na konanie vedenia školy a RÚVZ v Martine (pri komunikácii sa predstavitelia oboch inštitúcii vyhovárajú jeden na druhého), ktoré možno pokladať za nezmyselné a protiprávne.
 
Dovoľujeme si konštatovať, že komunikácia školy v krízovej situácii voči nám rodičom úplne zlyhala a je veľmi insuficientná, nie sú logicky odôvodnené a predvídateľné jednotlivé kroky a rozhodnutia. Dôležité rozhodnutia dostávame neskoro a nie je v našich silách byť na ne obratom pripravení. Nie sme informovaní ani o triedach, kde sa ochorenie vyskytlo, ani či naše deti boli v úzkych kontaktoch, čo ohrozuje život a zdravie nielen deti (ktoré našťastie ochorenie prekonajú ľahko) ale aj rodinných príslušníkov a prispieva k nekontrolovanému šíreniu ochorenia.
 
Ďalej máme veľké výhrady k forme a realizácií dištančného vzdelávania pre 1. stupeň našej školy. Do akej miery je vo vzdelávaní implementované Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu vydaného ŠPÚ platné od 26.10.2020? Prečo nie je zachovaný indikatívny týždenný rozsah záťaže žiakov v rámci online výučby?
 
Pán riaditeľ, prosíme o Vaše stanovisko na jednotlivé otázky.
Spoločne veríme, že sa v budúcnosti bude hľadieť viac na spoločné dobro so zohľadnením racionality a oprávnenosti rozhodnutí vedenia školy v kooperácii s RÚVZ v Martine a dôjde k upokojeniu situácie na škole. Naše pripomienky a otázky smerujú v tejto ťažkej dobe k ochrane zdravia nás všetkých, zlepšeniu komunikácie a zachovania kvality vyučovacieho procesu na škole. Verím, že predložený list Vás bude motivovať k otvorenej diskusii s rodičmi.
 
S pozdravom a vďakou za odpoveď,

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
MUDr. Martina Dzianová
MUDr. Gabriela Bugová, PhD.
MUDr. Katarína Janurová
BC. Erik Svitač
Mgr. Ivana Svitačová
 
V Martine 1.12.2020
 
Na vedomie:
Ing. Mgr. Miriam Janegová – riaditeľka, Diecézny školský úrad v Žiline, dsu@dcza.sk
Zdieľať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.