Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Legislatíva a hospodárenie

2% (3%) zo zaplatených daní

 • Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ k poukázaniu 2% (3%) z Vašich zaplatených daní za rok 2021 v prospech Rodičovského Spoločenstva k stiahnutiu tu.
 • Postup na poukázanie 2%.
 • Tlačivá na poukázanie 2%.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok na školský rok 2021/2022 bol schválený vo výške 5€ za každé dieťa v rodine navštevujúce ZŠ. Príspevok budú uhrádzať aj žiaci prípravného ročníka. Deti navštevujúce MŠ príspevok neuhrádzajú. Termín úhrady príspevkov bol stanovený do 15. decembra 2021.

Bankový účet:
 • IBAN: SK6811110000006619556018
 • BIC: UNCRSKBX
 • do poznámky treba uviesť meno a triedu najstaršieho dieťaťa, ktoré navštevuje školu

Zápisnica z plenárnej schôdze konanej dňa 22. septembra 2021

 
 
Rozpočet na rok 2021/2022 schválený na plenárnej schôdzi konanej dňa 22. septembra 2021

Stanovy občianskeho združenia – Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka

Na plenárnom zasadnutí RS dňa 22.09.2021 boli schválené (a následne zaregistrované na MV SR) upravené stanovy nášho združenia. Upravy sú nasledujúce:

 • Zmena formy zasielania pozvánok na zasadnutie orgánov
 • Zrušenie slova pokladník v definícii pozície podpredsedu triedneho združenia
 • Pridanie možnosti realizovať triednu schôdzku aj online formou
 • Pridanie možnosti realizovať schôdzu RR aj online formou
 • Pridanie prebratia nevyhnutnej agendy plenárnej schôdze dočasne na RR v prípade, že sa plenárna schôdza nemôže realizovať
 • Oprava odvolávania sa na neexistujúci článok stanov

Tu si ich môžete prehliadnuť, resp. stiahnuť: Stanovy rodičovského spoločenstva