Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ Antona Bernoláka
info@rsbernolaka.sk

Legislatíva a hospodárenie

2% (3%) zo zaplatených daní

 • Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ k poukázaniu 2% (3%) z Vašich zaplatených daní za rok 2022 v prospech Rodičovského Spoločenstva k stiahnutiu tu.
 • Postup na poukázanie 2%.
 • Tlačivá na poukázanie 2%.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok na školský rok 2023/2024 bol schválený vo výške 20 eur na najstaršie dieťa v rodine navštevujúce ZŠ, za každé ďalšie dieťa navštevujúce ZŠ bol schválený príspevok vo výške 5 eur. Deti navštevujúce MŠ príspevok neplatia. Termín úhrady príspevkov bol stanovený do 30. novembra 2023.

Bankový účet:
 • IBAN: SK6811110000006619556018
 • BIC: UNCRSKBX
 • do poznámky treba uviesť meno a triedu najstaršieho dieťaťa, ktoré navštevuje školu

Zápisnice z plenárnych schôdzí

 
 
Rozpočet na rok 2022/2023 schválený na plenárnej schôdzi konanej dňa 12. septembra 2022

Stanovy občianskeho združenia – Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka

Na plenárnom zasadnutí RS dňa 22.09.2021 boli schválené (a následne zaregistrované na MV SR) upravené stanovy nášho združenia. Upravy sú nasledujúce:

 • Zmena formy zasielania pozvánok na zasadnutie orgánov
 • Zrušenie slova pokladník v definícii pozície podpredsedu triedneho združenia
 • Pridanie možnosti realizovať triednu schôdzku aj online formou
 • Pridanie možnosti realizovať schôdzu RR aj online formou
 • Pridanie prebratia nevyhnutnej agendy plenárnej schôdze dočasne na RR v prípade, že sa plenárna schôdza nemôže realizovať
 • Oprava odvolávania sa na neexistujúci článok stanov

Tu si ich môžete prehliadnuť, resp. stiahnuť: Stanovy rodičovského spoločenstva